Víme, co Roztoky potřebují

Listopad 1989 – zhroucení totalitního režimu

Upozornění: Některé části článku jsou doslovné opisy historických textů, které jsem chtěla zachovat v původním znění. Nepřísluší mi je opravovat ani měnit slovosled. Děkuji za pochopení.

Mým životem prošly dvě velké události. První přišla roku 1968 - vpád vojsk pěti států Varšavské smlouvy, kdy jsem s ostatními studenty vyšla do ulic a naše mládí a vlastenecká hrdost nás naváděly zastavit tanky holýma rukama.

Po jednadvaceti letech přišly bouřlivé listopadové události roku 1989, později nazvané Sametová revoluce. Léta o které jsem byla starší, než při události první, se projevila v rozhodování i činech. Už jsem jasně věděla, kde chci žít, jak chci žít a hlavně jsem věděla, že se chci aktivně zapojit do boje proti stávajícímu režimu a přispět svou troškou do mlýna. Od vzniku Občanského fóra dne 19.11.1989 jsem každý večer jezdívala do jeho tehdejšího sídla Laterny Magiky, kde se mi do rukou dostávaly nejčerstvější zprávy. Ty jsem pak v podobě letáků, plakátů a různých prohlášení a textů vylepovala v noci v Praze-Dejvicích a také ve svém bydlišti, v Roztokách u Prahy. Při ranní kontrole, zda jsou tyto dokumenty stále na svém místě, jsem s velkým zklamáním zjistila, že většina z nich byla stržena. A tak jsem druhý den opět na OF nafasovala materiály a opět v noci objížděla Dejvice a Roztoky. To se opakovalo den co den, nebo spíše noc co noc, až do vyvrcholení této bouřlivé doby, kterým byla Generální stávka dne 27.listopadu.

Od této doby uběhlo dlouhých třicet let a já bych se ráda vrátila v čase a podělila se s vámi, hlavně s těmi mladšími, o historii tak, jak ji mám uloženou ve svém malém archivu.

Co se tehdy stalo:

Dne 17. listopadu 1989-manifestace k Mezinárodnímu dni studenstva.

V Praze se konala pokojná manifestace u příležitosti Mezinárodního dne studenstva a uctění památky Jana Opletala, zavražděného fašisty. Přestože tato manifestace byla navýsost pokojná, byli její účastníci obklíčeni pořádkovými silami a několikrát systematicky surově zbiti. Zjevně se tady nejednalo o pokus obnovit veřejný pořádek, ale o nepřípustné fyzické potrestání s velmi těžkými následky. Studenti požadují prošetření represivní akce a vytvoření příslušné parlamentní vyšetřovací komise za účasti stávkových výborů vysokých škol a následné potrestání všech viníků bez ohledu na jejich nynější funkce a postavení.

Studenti píší provolání k dělníkům a rolníkům, kde informují o postupu pořádkových sil, který byl v příkrém rozporu s platnými československými zákony i s přijatými mezinárodními konvencemi. Vyzývají je, aby se zamysleli nad vážnými morálními, ekologickými, ekonomickými i politickými problémy společnosti, které přerostou do hluboké krize, která se dotkne životní úrovně i životních perspektiv všech čs. občanů. Následně jsou v bodech vyjmenovány největší nedostatky a problémy života v totalitním Československu a prohlášení končí výzvou o podporu stávky a podporu požadavků studentů.

Studenti vyhlašují Okupační stávku! Jsou přítomni ve školách 24 hodin po celý týden, včetně víkendu, informují o své stávce spoluobčany,vyzývají pedagogy k podpoře a směřují svoji stávku k CELOSTÁTNÍ GENERÁLNÍ STÁVCE.

Dne 19. listopadu.1989 ve 22.hod. bylo ustanoveno Občanské fórum.

Tohoto dne bylo v hledišti pražského Činoherního klubu ustaveno Občanské fórum jako mluvčí té části čs. veřejnosti, jež byla stále kritičtější k politice tehdejšího čs.vedení a která byla otřesena brutálním zásahem proti pokojně manifestujícím studentům dne 17.listopadu.

Práce fóra se účastní Charta 77, Čs. Helsinský výbor, Hnutí za občanskou svobodu, Artfórum, Obroda, Čs. Občanská iniciativa, VONS, Nezávislé mírové sdružení, Otevřený dialog, Čs. Centrum PEN klubu, někteří členové ČSS, ČSL, církví, tvůrčích a jiných svazů, nezávislí studenti, někteří současní i bývalí členové KSČ a další demokraticky smýšlející občané.

OF se cítí způsobilé okamžitě jednat se státním vedením o kritické situaci v naší zemi, vyjadřovat aktuální požadavky veřejnosti a jednat o jejich řešení.

Dne 21.listopadu 1989 píše národu František kardinál Tomášek.

Několik hodin po návratu z Říma, kde se zúčastnil kanonizace Anežky Přemyslovny, se obrací

k národu František kardinál Tomášek. Zdůrazňuje, že mu není lhostejný osud národa. Cituji: " Nesmím mlčet ve chvíli, kdy jste se sjednotili k mohutnému protestu proti bezpráví páchanému na vás čtyři desetiletí. Není možno mít důvěru v takové vedení státu, které není ochotno mluvit pravdu a zemi s tisíciletou tradicí upírá práva a svobody považované za běžné i ve zcela mladých státech nového světa."

Zmiňuje se o církvi, která je dlouhá léta v područí státní moci podle vynucené ústavy z doby stalinismu, mluví o stejně neblahé situaci v ostatních sférách společenského života - ve vědě, kultuře, informacích, v sociálním, občanském a politickém dění. Vyzývá, aby vystoupili všichni, kdo mají co říci a abychom svobodnou volbou vybrali demokratickou vládu pro nás a ne proti nám. Volá po odpovědnosti za budoucnost naší a našich dětí.

22.listopadu1989 vychází prohlášení OF

Zásadně nesouhlasíme se způsobem, jakým některé oficiální sdělovací prostředky, především Čs. televize, informují proti vůli naprosté většiny svých pracovníků o posledních masových vystoupeních občanů v Praze a dalších městech ČSSR.

Z požadavků, vyslovených OF, nebyl splněn ani jediný, přestože jim vyslovuje podporu stále více čs. občanů. Proto opakovaně požadujeme :

1/ Aby neprodleně odstoupili ze svých funkcí ti členové ÚV KSČ, kteří jsou bezprostředně spojeni s přípravou intervence pěti států Varšavské smlouvy z roku 1968 a kteří jsou odpovědni za mnohaletou devastaci všech oblastí společenského života u nás, jakož i ti politici, kteří jsou bezprostředně odpovědni za stupňování politického napětí v posledním období a za sérii represivních zákroků proti pokojným shromážděním občanů, jež vyústily do tragického masakru účastníků shromáždění 17.11.1989.

2/ Aby byla neprodleně ustavena parlamentní komise, která konkrétně zjistí viníky masakru ze dne 17.11.1989 a dalších zásahů proti shromážděním občanů v posledním období. V této komisi musí být zástupci OF.

3/ Aby byli neprodleně propuštěni všichni vězňové včetně těch, kteří byli zajištěni v souvislosti s posledními manifestacemi.

4/ Aby byla neprodleně respektována svoboda tisku a informací. Aby nebylo státní mocí bráněno šíření pravdivých a úplných informací a zejména, aby státní mocí nebyly vytvářeny informace zkreslené a nepravdivé, sloužící k manipulaci veřejného mínění, jak je tomu v současných dnech a hodinách.

Jedině splnění těchto požadavků může otevřít i našim národům cestu ke skutečně demokratickému společenskému uspořádání. Výstražní generální stávka v pondělí 27.11. 1989 od 12.00 do 14.00 h.bude výrazem podpory těchto požadavků.

V Praze dne 22.11.1989 OBČANSKÉ FÓRUM

Do sídla OF docházejí informace z různých míst republiky o vzniku Občanských fór na závodech, institucích nebo v místech bydliště.

24. listopadu 1989 se přidávají členové OF Československého rozhlasu,

kteří se sešli na shromáždění v Malostranské besedě v Praze a žádají odstoupení vedení Čs. rozhlasu, včetně jeho ústředního ředitele RSDr. Karla Kvapila Csc., tedy všech, kteří v minulosti zneužívali svých funkcí ke zkreslování skutečné, politické, ekonomické a ekologické situace u nás i v zahraničí.Poukazují na to, že vedení a ředitel v nejdůležitějších chvílích těchto pohnutých dní brání úplnému, objektivnímu a pravdivému informování veřejnosti v Čs. rozhlase.

Členové OF Čs. rozhlasu požadují, aby jejich prohlášení bylo vysíláno okamžitě ve zpravodajských relacích všech vysílacích okruhů Čs. rozhlasu.

24. listopadu 1989 protest Františka kardinála Tomáška. (doslovný text)

"Protestuji proti zkreslujícímu způsobu, jakým sdělovací prostředky referují o mém rozhovoru s panem Miroslavem Štěpánem. Jako pastýř církve se snažím neodmítnout nikoho, kdo mne požádá o rozhovor. Setkání s panem Štěpánem však naprosto nelze považovat za ten dialog, po němž jsem marně po léta volal. Plně trvám na svém poselství všemu lidu Československa. Katolická církev stojí zcela na straně národa v jeho nynějším zápasu. Děkuji všem, kteří se nyní zasazují za dobro všech a mám plnou důvěru v Občanské fórum, které se stalo mluvčím národa."

25. listopadu 1989 se koná mše svatá v katedrále sv. Víta, sloužena Františkem kardinálem Tomáškem u příležitosti vyhlášení blahoslavené Anežky Přemyslovny za svatou.

27. listopadu 1989 - GENERÁLNÍ STÁVKA

Aby tehdejší komunistická vláda zabránila stávce sešel se předseda vlády Ladislav Adamec se zástupci Občanského fóra. Vláda pochopila toto jednání jako začátek dialogu a interpretovala je v tom smyslu, že tato skutečnost svědčí o snaze orgánů vlády zásadně řešit stávající krizovou situaci. Tím, podle mínění vlády, pominuly důvody pro organizování stávek a demonstrací.

OF s tím nesouhlasí a prohlašuje, že jednání zástupců obou stran mělo charakter pouze informativní a proto nemůže v žádném případě ovlivnit postoje OF. Občanské fórum jednoznačně podporuje stávky studentů, divadelních a výtvarných umělců a rovněž podporuje vyhlášení generální stávky na 27.11.1989.

Aby stávkou nebyly způsobeny materiální či jiné škody je vypracován přesný postup.

Je ohlášeno, že tato stávka je politickou protestní akcí a nesleduje jiné cíle.

A tak dne 27.11.1989 ve 14 hod. začína Generální stávka, kdy masy lidí všech věkových kategorií, profesí či vyznání zaplnily Václavské náměstí i přilehlé ulice. Stávkovalo se také v Bratislavě, Brně, Ostravě, Plzni a v mnoha dalších českých i slovenských městech. Dělníci, rolníci, umělci vědci, prostě celý národ se semknul. Karel Kryl a Karel Gott zazpívali československou hymnu. Stávka se protáhla do večerních hodin a lidí stále přibývalo. Cinkot klíčů zněl do pochmurného listopadového dne.

Eva Sodomová