Víme, co Roztoky potřebují

Územní plán

V době předvánoční, kdy panuje všude shon, lidé shánějí dárky, ženy pečou vánoční cukroví a děti se nemohou již dočkat Ježíška, právě do této rušné doby bylo vedením města jako pořizovatele, dále zodpovědným architektem za výkon územně plánovacích činností panem Ing. Arch. Bočkem a zastupitelem pro územní plánování panem Ing. Zdenkem Richterem vyhlášeno veřejné projednání nového územního plánu.

Tvorba územního plánu je velmi důležitý krok pro budoucí vývoj našeho města, po kterém všichni pocítíme, jestli jsme tento krok vykročili správným směrem. Jak výstižně řekl pan zastupitel Richter "...je na nás, jakým směrem se bude vývoj našeho města ubírat." Já bych na to tak trochu odpověděla: Vzhledem k výrazné morfologii krajiny - údolí meandrující řeky Vltavy, prudké údolní svahy a náhorní planina protnutá levobřežními přítoky Vltavy, nám napovídá jakým směrem se může tento vývoj ubírat. Jen jediným - západním - směr Žalov.

Před několika měsíci jsme se na jednání Zastupitelstva města dozvěděli, že město Černošice z kapacitních a časových důvodů stále posouvá přípravu nového územního plánu a navrhuje městu Roztoky, zda by se ono samo ujalo tvorby územního plánu. Většina zastupitelů souhlasila a tak byl návrh přijat. Také jsem souhlasila. Byla jsem nadmíru přesvědčená, že je dobré, když dozor nad územním plánováním bude přiděleno jednomu ze zastupitelů koalice, někomu kdo v Roztokách žije, komu na Roztokách záleží, zná každý jeho kout, zná lidi a jejich problémy. Takový by měl být člověk, který je oprávněn se věnovat územnímu plánování.

V prosinci se objevil na úřední desce již vypracovaný návrh územního plánu. Zpracovatel územního plánu byl Atelier T-plan, s.r.o. a jeho tým. Pročítala jsem list po listu, prohlížela plánky a nechtělo se mi věřit, že na to dohlížel stejný člověk, o kterém jsem výše psala. Mám důvodné podezření, že lidé z Atelieru T-plan, kteří tento projekt vytvořili, nevytáhli paty z atelieru. Nic ve zlém pane zastupiteli a pane určený architekte, ale z tohoto dokumentu vyplývá, že jste v některých lokalitách Žalova a Roztok nikdy nebyli, i když v Roztokách žijete již dlouho.

V úvodu projektu se vznostně píše, že přírodní hodnoty je nutno chránit před přímými i nepřímými vlivy z výstavby a dalších činností a aktivit souvisejícími se stavbami a s rozvojem města, které by mohly ohrozit jejich charakter, funkčnost a celistvost, mluví se o prostředí s dlouhodobou sídelní a kulturní tradici, mluví se o přiměřenosti rozvoje, se zamezením rizik, která by vedla k přetížení území nežádoucí suburbanizací, mluví se o zachování tradic a hodnot prostředí, respektování krajinných limitů, o ochraně a rozvíjení míst vyhlídkových bodů. Také se v tomto dokumentu objevuje věta: Urbanistická koncepce ÚP vylučuje vývoj města směrem k charakteru satelitu Prahy - ve smyslu noclehárny. To vše, co se zde píše nekoresponduje s přiloženými výkresy. Tam se naopak objevily takové návrhy, které zvedly velkou vlnu nevole u místních obyvatel. Nechci tady a teď rozebírat sporná místa projektu, protože jich není zrovna málo a věřím, že tomuto tématu bude věnován prostor na jednání zastupitelstva. Chci jen důrazně upozornit na to, že o dalším vývoji města by nemělo rozhodovat pár vyvolených. Město je nás všech. Všech, kteří tady žijeme a chceme žít a proto máme právo se podílet na jeho budoucnosti, na jeho vývoji a zkrášlování .

Proto chci apelovat na ty, kteří mají osud dalšího rozvoje našeho města v rukách, aby maximálně komunikovali s občany a citlivě postupovali při přípravě nového územního plánu. Aby se zabývali všemi námitkami, ale také všemi připomínkami občanů. To je demokratická a správná cesta k citlivému rozvoji našeho města a cesta ke spokojenosti nás všech.

Děkuji.

 

Eva Sodomová zastupitelka