Víme, co Roztoky potřebují

Územní plán podruhé

V minulém čísle Odrazu jsem psala o Územním plánu obecně a neměl to být útok na pana zastupitele Richtera ani na pana Arch. Bočka. Je mi líto, pokud to tak cítili a omlouvám se. Byl to čistě můj názor po prostudování návrhu Územního plánu, a tak jsem to cítila zase já.

Ještě podruhé jsem se ponořila do příloh ÚP a také rozmlouvala s lidmi, kterých se týkají změny a úpravy v ÚP a bohužel musím konstatovat, že je mnoho a mnoho připomínek, o kterých samozřejmě pan zastupitel Richter ví a ujistil mě, že je spolu s projektanty T-planu bude řešit. Na lednovém jednání zastupitelstva seznámil přítomné s následným postupem a s termíny spojené s tímto projektem, které budou zveřejněny i na web.stránkách města a v Odrazu.

V dnešním svém příspěvku bych chtěla zveřejnit několik připomínek občanů k Územnímu plánu trochu konkrétněji.

Ta nejdůležitější námitka, kvůli které se zvedla velká vlna odporu, je návrh kompostárny na pozemku, který se nachází na hranici ochranného pásma přírodní rezervace Roztocký háj-Tiché údolí. Provoz kompostárny s sebou nese kumulaci organického materiálu, který zatíží přírodní rezervaci nežádoucími dusíkatými látkami a dramaticky zvýší automobilovou dopravu v této oblasti včetně těžkých vozidel nad 3,5 tuny. Navrhovaná přístupová cesta ze Žalova vede skrze zastavěné území s funkcí čistě obytnou. Oblast, přes kterou je navržena doprava je zahrnuta do plochy se zvýšenou hodnotou krajinného rázu a s významnými vyhlídkovými místy.

Mohla bych pokračovat ve výpisu všech argumentů proč kompostárna NE.

Po rozhovoru s panem Richterem, který mě i ostatní přítomné na jednání ZM ujistil, že kompostárna nakonec nebude, a kterému chci věřit, není doufám nutné se více o tom rozepisovat.

Nicméně bych chtěla vypsat ještě zlomek připomínek z toho velkého balíku, které došly na adresu města pro ty obyvatelé Roztok, kteří neměli čas se seznámit s Územním plánem.

Zpomalovací ostrůvky při vjezdu do města z obou stran: Ze směru od V.Přílep bude rychlost dopravy omezovat kruhový objezd, který by měl být dostačujícím prvkem ke snížení rychlosti. Ze strany od Prahy je "snad" dostačujícím zpomalovacím prvkem zatáčka, která pak navádí pod most, kde další zatáčka a omezení rychlosti.

plochy Z46 - pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení:

Dotčený orgán Ministerstvo kultury k tomu dalo nesouhlasné stanovisko ve znění: Uvedená plocha se nachází na území Státní archeologické rezervace Levý Hradec a v OP NKP hradiště Řivnáč. Dle podmínek ochrany v rozhodnutí o zřízení OP je na jeho území zakázáno měnit dochovanou konfiguraci terénu, měnit přírodní a krajinný ráz území......... OP je plošně chráněno jako celek a není možné realizovat nové stavby v hlavním ani přípustném využití.

Názor občanů: plocha by naopak měla být vedena jako louka, už kvůli velkému zastavění tohoto území. Sportoviště vznikají na jiných místech, není třeba ho protlačovat pod Řivnáč včetně parkoviště.

Biokoridor: Je jistě dobrým počinem, avšak protíná ho hlavní komunikace a to v místech, kde vozidla mají ještě dost velkou rychlost a hrozí nebezpečí střetu vozidla se zvěří. Dále by bylo dobré vést biokoridor tak, aby neprocházel přes oplocené pozemky soukromých majitelů.

z33 - Vymezení plochy pro lokální ČOV vychází z potřeby zajistit odvedení odpadních vod z části Žalova a snížit nároky na ČOV Roztoky: ČOV vedle trati bude mít negativní vliv na životní prostředí, jelikož se zde vyskytuje např. mlok skvrnitý, bělozářka lilokvětá, bělozářka větevnatá, nosorožík kapucín, zvonky, kartouzek bílý atd.. Za negativní vlivy na okolí považuji také zápach či zvýšený provoz vozidel nad 3,5 tuny.

Toto je malý výčet a mohla bych pokračovat dále, třeba o námitkách proti kotvišti a lávkám na ostrov, nesouhlas s dopravním obracištěm, stavbou věžového vodojemu a také s dalším osídlováním Roztok a Žalova.

Je toho opravdu hodně. Co člověk, to názor. Vím, že to tvůrci územního plánu nebudou mít lehké a nebudou moci vyhovět všem. Ale na druhou stranu chci věřit slovům pana Richtera, že Roztoky i Žalov dobře zná a jak říkal, chce, aby se toto město ubíralo tou správnou cestou.

 

Eva Sodomová