Víme, co Roztoky potřebují

KRIMINALITA MLÁDEŽE

S problémem kriminality mládeže se potýká každé město a každá větší obec a Roztoky nejsou výjimkou. Velmi si cením návrhu opozičních zastupitelek pí. Dvořákové a pí. Šášinkové vytvořit plán prevence kriminality. Koaliční zastupitelé si řešení tohoto problému dali před více než rokem do koaliční smlouvy, a proto se na jednání zastupitelstva zvedla vášnivá debata vlastně o vlastnictví této myšlenky. Kdyby došlo k názorové shodě koalice a opozice, vyřešili bychom mnohem víc a dostali se k dotacím, které jsou pro program prevence kriminality potřebné.

Víme, že prevence je důležitá ve všech oblastech našeho života. Zatímco ve zdravotnictví již velmi úspěšně funguje, v kriminalitě už je to těžší, a ne všechny projekty vedou ke zlepšení. Na mnoha místech naší republiky řeší obce a města problém kriminality mládeže ve spolupráci s městskou policií formou přednášek, adrenalinových sportovních soutěží, branných a cyklistických závodů. Policie může pořádat střelecké soutěže, seznámení se zákony o provozu na pozemních komunikacích, může prezentovat práci strážníků a jejich vybavení, seznamovat s kamerovým systémem v obci a jeho využití v praxi a jiné. Jsou to zajímavé a nezvyklé činnosti a pro mládež poutavé. Je zapotřebí formou těchto aktivit pracovat s mládeží tak, abychom vyplnili každou její volnou chvíli nějakou činností, která by napomáhala její seberealizaci, aby neměla příležitost přemýšlet o nebezpečných a škodlivých vlivech. (Vím, o čem mluvím, mám šest vnoučat a má dcera je vozí z kroužku do kroužku. Večer stačí napsat jen úkoly a padnou unaveny do postele.)

Volnočasové aktivity jsou pro jedince nesmírně důležité. Bohužel ale finanční náklady s tím spojené stále narůstají. V menších lokalitách jsou některé volnočasové aktivity nedostupné, ačkoliv by zájem o ně byl. To, že se ... náctiletý nemůže zapojit do smysluplných aktivit ovlivňuje jeho životní orientaci. Bezvýznamné potulování, návštěvy barů, nuda - to vše jsou faktory, které souvisí se vznikem kriminálního chování.

Dalším špatným vlivem pro mládež jsou sociální sítě, které v dnešní době zabírají více a více času, dále počítačové hry, televize, internet. Výrazně ovlivňují jejich život, jejich hodnotovou orientaci, názory, a to ve smyslu pozitivním i negativním. Díky rozšíření technických prostředků se do popředí dostává masová kultura, která namísto klasických aktivit jako např. četba, návštěva divadla, galerie, upřednostňuje aktivity na internetu, návštěvy disko-clubů, barů apod.

Velkým problémem médií je nežádoucí prezentace násilí. I nejmladší děti se setkávají prostřednictvím médií s různými formami násilí, což v nich může vyvolat dojem, že dané násilí je přípustné a legitimní. Typickým příkladem je televize. Ta značně posiluje agresivitu a posiluje pocit, že svět není bezpečným místem.

Internet se stal naprosto běžnou součástí života naší společnosti. Pomocí internetu se můžeme dostat k potřebným informacím, což pomáhá zejména ve školství, ale můžeme se dostat i k informacím a stránkám, které pro vývoj dětí vhodné nejsou. Obecně zvýšená aktivita spojená s častým sledováním televize či hraní na počítači zakládá u dětí negativní vliv, který má za následek vyhasínání emočních vztahů, časté problémy s rodiči, problémy ve škole, problémy s prospěchem a chováním.

Na přední místo negativních vlivů na mládež patří také alkohol. Pro dnešní společnost zásadní problém zejména v oblasti věkové kategorie mladistvých. Alkohol poškozuje paměť a schopnost učit se. Je prokázané, že čím mladší jedinci pijí, tím je větší riziko přechodu na jiné drogy v pozdějším časovém úseku. Při pravidelném pití alkoholu dochází ke zhoršení studijních i pracovních výsledků, dochází k časté intoxikaci, k trestné činnosti a vzniká rychlý rozvoj závislosti. V České republice podle Světové zdravotnické organizace pravidelně pije alkohol 30 % patnáctiletých a přibližně 17 % třináctiletých dětí. Toto zjištění je alarmující. V dnešní době je alkohol snadno dostupný. Pro mladistvé není žádný problém jít a obstarat si alkohol pro sebe i pro jiné. Nemůžeme se pak divit, že ke zkušenostem s alkoholem dochází tak brzo a že sledujeme zvýšenou konzumaci alkoholu u mladistvých, se kterou je spojen větší výskyt kriminality. V prvé řadě by se měly zvýšit sankce za prodej alkoholu mladistvým a dětem a mělo by dojít ke zvýšení frekvence kontroly obchodníků, do které by se měla zapojit i veřejnost. Pokud na konkrétní problém prodeje alkoholu mladistvým a dětem nikdo neupozorní, těžko se takový problém dá řešit. A věřím, že tučná pokuta pro prodejce by byla vhodným zadostiučiněním. Pro řešení těchto problému s alkoholem je určitě zapotřebí zvýšeného dozoru rodičů, zapojení Policie ČR a v neposlední řadě důležitou roli může sehrát škola. Zejména v časné informovanosti o účincích a užívání alkoholu na základní škole, kdy vzhledem k současné situaci by to bylo nejvhodnější již na prvním stupni.

Nemysleme si však, že problémy s mládeží máme jen dnes. Již v antice r. 390 př.n.l. vznikl nadčasový citát, jehož autorem je Sokrates: "Dnešní děti milují přepych, jsou nevychované, pohrdají autoritou, neváží si starších. Ve svém domě nejsou služebníky, ale tyrany .... Odporují rodičům, tyranizují své učitele." Tento citát i po tolika letech lze považovat v dnešní době za stále aktuální. V současné společnosti dochází k neustálým změnám, které s sebou přináší nejen pokrok a samá pozitiva, ale bohužel jsou i nositeli rizika a hrozby, které mají za následek zvýšené nároky jak na společnost, tak i na jedince. Proto bychom se měli snažit skloubit potřeby společnosti, rodiny a školy i když to není snadné. A to platí i pro zástupce města. Koalice a opozice by neměla v tomto důležitém problému mezi sebou soutěžit - kdo byl první - kdo má právo - kdo je lepší, ale mělo by svými návrhy, nápady a zkušenostmi společně připravit dobrý základ pro získání dotačního titulu pro boj proti kriminalitě mládeže, protože tento boj je stále více nákladný, ale ne vždy je úspěšný.

 

Eva Sodomová