Víme, co Roztoky potřebují

Plánovaná výstavba nového supermarketu přinese zhoršení kvality života v Žalově

V návaznosti na článek pana místostarosty Hadraby bychom vás, vážení čtenáři, rádi informovali o velmi znepokojivých aspektech chystané výstavby supermarketu LIDL, které byly v článku zcela opomenuty.

Většina měst v dnešní době řeší otázku, jak snížit v bytové zástavbě množství aut a s nimi nerozlučně spojené emise. Městské samosprávy staví záchytná parkoviště a obchvaty a zavádějí různá dopravní opatření, jež mají jejich obcím ulevit. Nákupní a logistická centra jsou stavěna zásadně na předměstích nebo aspoň mimo obytnou zónu. Je proto s podivem, že město Roztoky se vydává zcela opačným směrem. Společnost Trigema chystá odprodej další části pozemku v bývalém areálu Barumu společnosti Lidl, a to plně se souhlasem vedení města Roztoky. Ve výsledku to znamená, že supermarket bude stát uprostřed obytné zóny a v těsné blízkosti školky a plánované školy.

V článku pana místostarosty Hadraby se správně uvádí, že je pozemek určen, dle platného územního plánu z roku 1995, na výstavbu "staveb nerušící výroby a služeb". Vysvětlení, co tento pojem znamená, je však již zcela chybné. V protikladu k názoru autora článku, že je možné si zde představit leccos, např. klempířskou či zámečnickou dílnu, skladovou halu atd., se my domníváme, že právě takové podnikání zde pojem "nerušící výroba" zapovídá.

Ve jmenovaném územním plánu je v článku 9 vysvětleno, že stavby nesmí svými negativními účinky narušovat okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru. V souhrnném vyjádření k návrhu zadání územního plánu Roztoky, vydaném v roce 2015, Městský úřad Černošice uvádí, že dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší by neměla plocha pro výrobu/průmysl nebo činnosti omezující okolní bytovou výstavbu obtěžovat obyvatele hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. Stavby, které podobné obtěžující vlivy způsobují, by měly být umístěny mimo obytnou zástavbu.

Nevhodnost umístění supermarketu v Žalově je tedy nasnadě. Každodenní otevírací doba od 7.00 do 21.00 hodin a následné noční zásobování bude pro okolní domy, školku a školu představovat zvýšený hluk a zápach z výfukových plynů. Míra znečištění ovzduší neplatí pouze pro venkovní pobyt, často dosahuje vyšší úrovně uvnitř budov, kam se dostává otevřenými okny. Nebezpečí toxického poškození organizmu z výfukových plynů se týká všech, ačkoliv míra jeho nebezpečnosti závisí na chemických a fyzikálních vlastnostech, vnímavosti lidského organizmu, koncentraci těchto látek a době, po kterou je organizmus vystaven jejich působení. Všeobecně platí, že u malých dětí, těhotných žen nebo starších občanů jsou povolené limity zplodin mnohem nižší. Ještě více náchylní jsou lidé s astmatickými či srdečními potížemi.[1] Zdravotním rizikem je také zvýšený hluk, který kromě automobilů vytváří rovněž chladící a mrazící technika, včetně klimatizace pracující 24 hodin denně.

Páteřní komunikace starého Žalova - Přemyslovská - je již nyní velmi vytížená. Jedná se o hlavní přístupovou cestu k jednotlivým obydleným částem Žalova, k mateřské škole, k národní kulturní památce Přemyslovské hradiště Levý Hradec, kde se nachází hřbitov, odehrávají se poutě a různé společenské akce a v neposlední řadě také k nádraží. Je zde vedena autobusová linka č. 340. Také do budoucna plánovaná základní škola zvýší nároky na zmíněnou komunikaci. Nový supermarket tak bude v této oblasti již zcela kritický. Kromě hluku a zápachu v nočních hodinách budou také nákladní automobily svojí vahou poškozovat vozovku, která je už dnes v žalostném stavu. Položme si otázky: Bude Středočeský kraj, který je majitelem vozovky, ochoten do její opravy investovat potřebné finance? A pokud ji odkoupí město, bude ono disponovat prostředky na nezbytné opravy? Nebude to společně s výstavbou nové školy příliš velká zátěž?

Už dnes mají obyvatelé Přemyslovské ulice kvůli celkovému nárůstu dopravy během ranní a odpolední špičky zhoršený nájezd na hlavní komunikaci. Také proto naše iniciativa "Cesta pro město" intenzivně usiluje o změnu projektu ulice Lidická tak, aby se vyprojektovala okružní křižovatka na křížení ulic Přemyslovská-Lidická. Zvýšeným provozem v Přemyslovské se však většina Žalovských bude k této okružní křižovatce dostávat ještě obtížněji, protože uvíznou v koloně již před ní. Kromě toho není jasné, zda situace v Přemyslovské nezpomalí vlastní provoz na Lidické. Může to být tedy jako ve špičce na okružní křižovatce v Sedlci, kde se zápasí o vjezd a výjezd.

Ve výstavbě supermarketu tak vidíme spíše negativa, jedná se zejména o zvýšený provoz aut, zvýšený podíl exhalací, světelný smog, zvýšené hlukové limity v nočních hodinách, zvýšená nákladní doprava. Je třeba také zmínit, že se autobusový spoj č. 340 bude v důsledku toho zpožďovat již na svém výjezdu.

V kontrastu k vizi společností Lidl a Trigema bychom chtěli místo supermarketu domov pro seniory, krytý bazén či polyfunkční areál s občanskou vybaveností (lékař, služby, klubovny pro všechny věkové skupiny, tělocvična, multifunkční sál, pobočka knihovny, ZUŠ atp.).

I když tušíme, že mnohé z toho zůstane spíše utopií, předkládáme smysluplnou alternativu za nesmyslnou vizi. Chce-li někdo zajásat, že tu bude konečně pořádný obchod, byť bude o polovinu menší než supermarket v Horoměřicích, bylo by férové si odpovědět na otázky: Chtěl/a bych mít za souseda supermarket? Chtěl/a bych pobývat před supermarketem delší dobu, než je nezbytně nutná na nákup a dýchat výfukové plyny? Je směna pozemku, uvedená v druhém odstavci, pro město opravdu tak výhodná, že není brán zřetel na zdraví našich dětí a místních občanů? Je město připraveno řešit dopravní problémy? "Cesta pro město" proto vyzývá všechny, kteří chtějí říct "ne": Přijďte vyjádřit svůj názor dne 24. září 2019 od 18.00 hodin do zasedací místnosti MÚ Roztoky. Pokud chcete podpořit naši iniciativu, sledujte naše webové stránky. Bojujeme za Vaši budoucnost!

Za Cestu pro město Ivan Bartizal, Ing. Ivana Bartizalová, Lenka Herzingerová, Mgr. Jitka Šrejberová Ph.D. a Eva Sodomová

 

[1] Nově budou muset města v Česku, během jednoho roku, snížit emise z výfukových plynů. Pokud se tak nestane, zaplatí naše země pokutu ve výši 45 mil. korun. Nařízení Evropské komise je důsledek vysoké koncentrace oxidu uhličitého v několika krajích Česka (MŽP).