Víme, co Roztoky potřebují

Naše vize

 

        KOMUNIKACE A CESTY

Realizace průtahu městem

Prosadíme kompletní rekonstrukci páteřní komunikace s okružními křižovatkami a obnovu navazujících komunikací v majetku kraje na území města. Chceme aktivně jednat se Středočeským krajem o obnovení prací na projektu rekonstrukce. Budeme sledovat zájmy občanů tak, aby projekt i jeho realizace neměly negativní dopady na obyvatele Roztok.

Plán obnovy městských komunikací a chodníků

Budeme usilovat o vytvoření takového plánu, který zahrne studii proveditelnosti, finanční plán a pevný harmonogram. Odmítáme selektivní přístup, naopak prosazujeme systematický plán tak, aby byl dopravní provoz ve městě bezpečný pro všechny.

Cesty pro volnočasové aktivity

Budeme podporovat budování cest pro volnočasové aktivity s důrazem na jejich užitnost a ekologii jejich budování. Obnovíme projekt naučné turistické stezky lékaře a archeologa Čeňka Rýznera vytvořený ve spolupráci s Úněticemi.

  

      INFRASTRUKTURA A ZELEŇ

Spoluúčast developerů na infrastruktuře města a její obnově

Vždy podpoříme transparentní jednání s developery, vedoucí k jasně definované a vymahatelné smluvní dohodě o jejich podílu na všech aspektech výstavby, které přináší a se kterými se pak město nákladně vyrovnává v dopadech na stávající infrastrukturu (vodní hospodářství, kanalizace a jiné sítě).

Ekologická výstavba

 Klademe důraz na ekologickou výstavbu. V rámci rozhodovacích procesů města budeme vždy bedlivě sledovat dopady výstavby na krajinný ráz a přírodní podmínky.

Participativní rozpočet – občané sami rozhodnou o investicích

Chceme, aby se i občané více a aktivně podíleli na rozhodování o projektech, a to například formou hlasování, anket nebo diskusního fóra. Cesta trvale usiluje o obnovení důvěry ve funkčnost zodpovědné občanské společnosti.

Revitalizace městských parků a sadů a jejich udržitelná péče

Na veřejnou zeleň požadujeme více financí z rozpočtu města a personální posílení odboru životního prostředí a složek technických služeb, případně zřízení zcela samostatné organizace na její údržbu a péči. Revitalizujeme městské parky a sady, podpoříme volnočasové plochy, smysluplně vysázíme stromy, umístíme lavičky a koše. Zavedeme častější důsledné kontroly stavební činnosti, aby nedocházelo k poškozování zeleně.

Naučná turistická stezka Čeňka Rýznera

Projekt vytvořený ve spolupráci s Úněticemi obnoví zaniklé úvozové cesty lemované stromy a keři s altánem a rozhlednou na Holém vrchu. Propojí tak lépe Roztoky se sousedními obcemi a přirozeně tak prohloubí naše vztahy s jejich obyvateli. Na tomto základě budeme usilovat o postupné rozšíření projektu vzhledem k novým potřebám města a jeho obyvatel a zajištění udržitelné péče o infrastrukturu stezky.

      ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pobídky pro lékaře i návazné zdravotnické a sociální služby

Budeme usilovat o vytváření vhodných pobídek pro lékaře i návazné zdravotnické a sociální služby. Podpoříme tak rozšiřování městského majetku tak, aby tyto služby mohly být zajišťovány v dostatečné míře i dostupnosti.

Nový dům seniorů na pozemku města v Žalově

Vzhledem k demografickým trendům posledních desetiletí dochází ve společnosti k výraznému nárůstu podílu starší generace. Pro spokojený život seniorů je nutné nejen zajistit odpovídající ubytovací kapacity, ale začlenit je do fungujícího města. Umístění stavby v blízkosti Základní školy Zdenky Braunerové v areálu bývalé cihelny na Žalově je ideálním místem pro setkávání generací. Stavba musí být citlivě zakomponována do současné zástavby a respektovat přírodní a krajinné prvky v dané lokalitě.

      ŠKOLSTVÍ A SPORT

Startovní byty pro začínající učitele a motivační odměny

Vzhledem k blízkosti hlavního města je dlouhodobý problém zajišťovat v některých výukových předmětech dostatek pedagogů, budeme proto v rámci majetku města podporovat budování startovních bytů pro začínající učitele a v rozpočtu města nastavení mechanismů pro motivační odměny za mimořádné výkony v oboru.

Dostavba tělocvičny ZŠ v areálu bývalé cihelny na Žalově

Budeme usilovat o urychlenou dostavbu tělocvičny ZŠ v areálu bývalé cihelny na Žalově a rozvoj školského areálu tak, aby se vhodně propojil s novým domem seniorů. Chceme aktivně a transparentně podporovat aktivity v oblasti sportu a volnočasových zájmových aktivit dětí a mládeže.

Střední vzdělávání

Chceme podporovat úsilí o vybudování střední školy v Roztokách, a to nejen na platformě státních škol, ale i škol soukromých.

      KULTURA A KOMUNITNÍ ŽIVOT

Obnova komunitního života v Roztokách a Žalově – volnočasové centrum

Žalov se dlouhodobě potýká s omezeními komunitního života z důvodu nedostatečné infrastruktury pro setkávání a kulturní život občanů. Nalezneme proto vhodné místo k vybudování zázemí pro setkávání v Žalově (volnočasové centrum). Najdeme také způsoby zlepšení kvality inženýrských sítí, podpory a rozvoje služeb, občanské vybavenosti ve vazbě na toto centrum.

Rozvoj městské knihovny

Podpoříme rozvoj městské knihovny jako důležitého kulturního a vzdělávacího centra města, včetně vybudování jejího nového, důstojnějšího objektu s vybavením 21. století. Zajistíme vznik její moderní pobočky v rámci námi navrhovaného volnočasového centra v Žalově.

      PODNIKÁNÍ A SLUŽBY

Veřejné zakázky pro roztocké drobné živnostníky a podnikatele

Vytvoříme takové regulativy, které povedou k rozvoji místního podnikání, služeb, pracovních míst a tím ke zlepšení kvality života ve městě.

Databáze veřejných zakázek

Budeme usilovat o databázi veřejných zakázek na internetu včetně zakázek malého rozsahu – jednoduchý přístup z webu města, jejich účelné utřídění na vyhlášené, realizované a uzavřené.

Zvýšení počtu zaměstnanců technických služeb

Stále se zvyšujícím počtem obyvatel Roztok přibývá jejich technickým službám větší objem prací. Pro udržení kvality služeb této organizace je nutné zajistit dostatečný počet zaměstnanců. Do jejich působnosti patří správa místních komunikací, dopravního značení, letní a zimní údržba, správa veřejných prostranství, parků a městské zeleně, městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační a orientační systémy), dětských hřišť, obecních hřbitovů, veřejného osvětlení, údržba a obsluha odpadkových košů, kontejnerů i svoz komunálního odpadu. Budeme tak podporovat veškeré kroky, které povedou k navýšení personálních kapacit této organizace.

      EFEKTIVNÍ MĚSTSKÉ HOSPODAŘENÍ

Efektivní využívání poplatků

Stojíme o efektivní využívání všech poplatků vybíraných městem. Budeme vždy podporovat jen jejich účelnou a hospodárnou výši s ohledem k oběma, městu a jeho obyvatelům.

Zásobník projektů a studií

Za účelem pružného hospodaření města chceme usilovat o profesionální systematickou přípravu projektů a studií, které budou v souladu se všemi plánovacími a koncepčními dokumenty města. Tato příprava bude sloužit jako zásobník pro využití ve vyhlašovaných dotačních titulech či programech na různých úrovních.

Vyhledávání a využívání dotačních titulů a programů

Budeme se soustředit na aktivní vyhledávání a využívání dotačních titulů a programů jak pro zajištění efektivního městského hospodaření, tak pro podporu rozvoje města ve všech jeho segmentech. Jde nám o čerpání na všech úrovních (krajská, státní, EU).

Ekologické hospodaření města

Chceme usilovat o lepší systém vývozu, třídění, kompostování a recyklaci odpadu. Budeme podporovat takové aktivity, které zajistí maximálně ekologické hospodaření města.

Nové stavby města

Chceme, aby nové stavby města vznikaly jako ekologické – tj. energeticky nenáročné a šetrné k přírodě, v parametrech 21. století. Budeme u všech staveb usilovat o finanční podporu z dostupných dotačních titulů a programů.