Žalovská alej

Tuto alej, která se táhne skoro přes celou Dubečnici, dále podél nové výstavby rodinných domů společnosti White hill, pod vodárnou a končí na hranici katastru s Úněticemi jsme pojmenovali Žalovská alej a zažádali jsme o její zařazení do seznamu veřejných prostranství města.
Členové našeho sdružení Cesta pro město zjistili, že tato alej, která je vysázena na pozemku města, je nedovoleně využívána developerem k deponii zeminy, suti a jiného stavebního odpadu. Tuto skutečnost jsme okamžitě nahlásili na příslušných místech s žádosti o nápravu. Na jednání zastupitelstva jsme zařadili bod programu pod názvem Neoprávněné využívání pozemku ve vlastnictví města pro účely stavby, RM na svém jednání dne 13.3. 2019 vzala na vědomí informaci o využívání pozemku ve vlastnictví města pro účely stavby, poškozování veřejné zeleně a znečišťování životního prostředí ze strany stavebníků v lokalitě Dubečnice. Pověřila místostarostu M. Hadrabu jednáním se stavebníky v této věci a přípravou smluvního ošetření využívání pozemků ve vlastnictví města.

Rozhodnutí RM o smluvním ošetřeni je v pořádku, ale protože stavebník poškodil zájmy města, je také naši povinností vyžadovat po developerovi, který se dopustil nedovoleného záboru, ušlý zisk za zábor a to zpětně od doby, kdy na pozemek města začal uskladňovat zeminu a jiný materiál. Developerovi byla úřadem následovně zaslána výzva k zaplacení dlužné částky, která byla vypočítána právníkem města na základě Vyhlášky o platbách. Na uhrazení této částky trváme a nesouhlasíme s vyjednáváním o ceně.
Eva Sodomová a Lenka Vozková