Veřejné jednání zastupitelstva 28.11.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se bude konat 28.11.2018 v 18:00 hodin.

Místo konání: Zasedací místnost MÚ

Program jednání:

 1. Volba pracovních komisí
 2. Doplnění programu jednání
 3. Slib zastupitele
 4. Kontrola zápisu č. 11/2018
 5. Kontrola plnění usnesení
 6. Volba člena kontrolního výboru
 7. Jmenování oddávajících
 8. Určení zastupitelé dle stavebního zákona
 9. Čerpání rozpočtu za říjen 2018
 10. Návrh rozpočtových opatření
 11. Zápis z FV ze dne 26. 11. 2018 - na stůl
 12. Zápis z KV ze dne 19. 11. 2018
 13. Změna OZV - úprava poplatků za psy
 14. Schválení odměn členům Rady města za rok 2018
 15. Přijetí daru vodního díla - zdroje vody v Žalově na pozemku parc. č. 3766/1 v k.ú. Žalov
 16. Schválení dohody o podmínkách připojení k vodovodu a splaškové kanalizaci v majetku města Roztoky se společností White Hill Zahrady Roztoky s.r.o.
 17. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1301/3 v k.ú. Roztoky u Prahy
 18. Záměr prodeje části pozemků parc. č. 895 a 810/10 v k.ú. Roztoky u Prahy
 19. Řešení majetkoprávních vztahů k části pozemků parc. č. 877 a 880 v k.ú. Roztoky u Prahy
 20. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností Connect plus s.r.o.
 21. Uzavření smlouvy o věcném břemeni se společností GasNet s r.o.
 22. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene společnosti GasNet, s.r.o.
 23. Zpráva o činnosti MP za období od 18. 9. 2018 do 18. 11. 2018
 24. Zápis z RM č. 14 a 15