Naše vize, společná cesta

Regulace hromadné výstavby & spoluúčast developerů na infrastruktuře města.
Ochrana a koncepční péče o zeleň.
Zhodnocení lokality Levý Hradec.
Trvalé informování a zapojení roztocké veřejnosti.
Obnova komunitního života v Žalově.
Kvalitní a efektivní odpadové hospodářství.
Aktivní spolupráce na zlepšení dopravy.
Místa ve školách a školkách pro všechny děti.

Vize: Stop nekoncepčnímu investování!

Cesta: Plánování investic JEN na základě skutečných potřeb dané lokality, odborných analýz a demografických průzkumů! Mezi priority řadíme kapacitu škol, školek, dopravní a inženýrskou infrastrukturu, stav občanské vybavenosti, silnice, chodníky a zeleň.

Vize: Regulace hromadné výstavby a spoluúčast developerů na infrastruktuře města.

Cesta: Budeme klást zásadní důraz na minimalizaci negativních vlivů stávající i budoucí hromadné výstavby. Vytvoříme regulativa, která povedou k rozvoji místního podnikání, služeb, pracovních míst a tím zlepšení kvality života ve městě.

Podpoříme otevřená jednání se stávajícími developery, vedoucí k jasně definované a vymahatelné smluvní dohodě o jejich spolupodílení se na všech aspektech výstavby, které taková výstavba přináší, a se kterými se pak město nákladně vyrovnává (školy, školky, odpadní vody, plynofikace, dopravní zátěž, občanská vybavenost...)

Vize: Ochrana a koncepční péče o zeleň.

Cesta: Na veřejnou zeleň požadujeme více financí v rozpočtu a posílení odboru Životního prostředí.
Obnovíme aleje, Roztoky a Žalov obohatíme o parky a hřiště, volnočasové plochy osázíme stromy, Umístíme lavičky a koše podél cest. Zavedeme častější důslednější kontroly stavební činnosti, aby nedocházelo k poškozování zeleně.

Vize: Zhodnocení lokality Levý Hradec.

Cesta: Ve spolupráci se státní správou a kompetentními institucemi budeme pokračovat v úsilí o dotvoření mezinárodní prezentace Národní kulturní památky Levý Hradec tak, aby se stala důstojnou součástí Evropského kulturního dědictví (European Heritage), kam svým významem nepochybně patří.
Budeme intenzivně podporovat veškeré aktivity směřující ke zhodnocení lokality a jejího významu.

Vize: Včasné informování a zapojení roztocké veřejnosti.

Cesta: Přes místní informační zdroje (časopis Odraz, městské vývěsky, veřejná setkání, internet) budeme
spoluobčany informovat tak, aby předem věděli, co se v jejich okolí má dít a mohli se tak včas vyjádřit.
K tomu nám nestačí, pro většinu obyvatel pochopitelně "neviditelná" úřední deska. Samozřejmostí bude dostatečné informování a jednání s vlastníky pozemků a nemovitostí, kteří by byli na svých právech dotčeni. Chceme, aby se i občané podíleli na rozhodování při projektech, které se řeší, třeba formou
hlasování, anket nebo diskusního fóra.

Vize: Vrátit Žalovu komunitní život.

Cesta: Nalezneme vhodné místo pro setkávání a kulturní život občanů Žalova (volnočasové centrum).
Najdeme způsoby zlepšení kvality inženýrských sítí, podpory a rozvoje služeb, občanské vybavenosti (jako např. jednání o pobočce knihovny, pošty, nové lékárny, ...).

Vize: Efektivní odpadové hospodářství.

Cesta: S odborníky budeme hledat řešení výběru peněz za svoz odpadu. Prověříme alternativní cesty hospodaření a nakládání s odpady dle zkušeností z jiných míst, kde platí "více třídíme = méně platíme".
Chceme zajistit občanům i třídění drobného kovového odpadu do nádob (zejména konzervy a plechovky). Zasadíme se o větší pořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad.

Vize: Aktivní spolupráce na zlepšení dopravy

Cesta: Vytvoříme s odborníky dlouhodobý plán oprav silnic a chodníků. Podpoříme rekonstrukci páteřní komunikace, která se již projednává. Chceme také aktivně jednat s Prahou ohledně dopravy tak, aby výsledný projekt měl co nejmenší dopad na obyvatele Roztok. Prověříme možnosti efektivního zkapacitnění parkování u obou našich nádraží a možnosti smysluplnějšího trasování a jízdního řádu autobusové linky 359. Vše s cílem na zlepšení komfortu dopravy.

Vize: Dostatek míst ve školách a školkách.

Cesta: Postaráme se o změnu dlouhodobě nekoncepčních řešení nedostatečných školských kapacit!
Zrevidujeme v kontextu dalších generací, nejen volebních období, stávající projekty, které jsou v různých fázích rozpracovanosti.