Komise pro životní prostředí

4. jednání komise - 8.4.2019

1. Informace z OŽP Paní Burgetová informovala komisi ve věci údržby městské zeleně (kácení, nové výsadby a plánované akce). Dále byla komise seznámena s podnětem na měření prašnosti, které navázalo na bod z předešlého zasedání. Je nutné zajistit poptávku firmy a cenovou nabídku a vyhodnocení optimální varianty měření prašnosti v obytných zónách. 

2. Informace o odpadech
• Pan Štifter informoval komisi, že studie od společnosti EKOKOM, která by zhodnotila svoz od prahu, bude opožděná až o 2 měsíce
• Pan Štifter informoval komisi, že město dostalo nabídku na vypracovaní studie "Hodnocení potenciálu produkce odpadů a zvýšení efektivity sběrného dvora. Studie je nutná pro posouzení reálnosti žádosti o dotaci. V této souvislostí je možné získat i dotaci na lis papíru a podobná zařízení pro sběrný dvůr až do výše 80%.
• Pan Štifter informoval členy komise, že proběhne schůzka pana starosty s majiteli ČOV ohledně projednání ceny vodného a případné rekonstrukce ČOV 

3. Usnesení RM pro proplácení vývozu ze septiků ve výši 100% Pan Štifter informoval členy komise, že v současné době není na kanalizaci napojeno 84 čísel popisných. Společnost SČVK připravuje materiál s údaji o čerpání vody, kolik vyváží m3 , a zda je u daného domu možná přípojka ke kanalizaci. S ohledem na dané skutečnosti: Komise ŽP souhlasí s tím, aby pan Štifter po obdržení a vyhodnocení studie společnosti SČVK předložil RM návrh na úpravu usnesení č. 20-1/2019. Komise navrhuje, aby v materiálu bylo navrženo, že vlastníci nemovitostí, které nelze odkanalizovat, budou pobírat dotaci na vyvážení jímek ve výši převyšující výši stočného 

4. Různé
• Pan Votava obeznámil členy komise, že 13.5.2019 započnou práce na skále v serpentině, která souvisí s úpravou zeleně v dané lokalitě.
Další termín jednání KŽP je v pondělí 10.6.2019, v případě potřeby bude komise svolána dříve. Pozn. Nepřítomní členi komise byli elektronickou cestou seznámeni s návrhem KŽP: pan Štifter předloží návrh na úpravu usnesení č. 20-1/2019. Návrh byl přijat.

3. jednání komise - 4.3.2019

Bod 1) stromořadí na Dubečnici - p.Burgetová situaci průběžně řeší (od podzimu) s p.Buřičem (stavbyvedoucím), bez valného úspěchu. Po zdokumentování a popsání celé situace a důrazná žádost Cesty o urychlené odstranění hlíny a všeho nepořádku je stanoven termín do konce týdne (tj. 8.3.2019). Současně bylo domluveno, že bude podána stížnost starostovi a oběma místostarostům.

Bod 2) Komise byla seznámena s činností Okrašlovacího spolku města Roztoky - pěkně připravená prezentace, několik členů má zájem o společnou vycházku se Spolkem.

Bod 3) koš na exkrementy v ulici Za Cihelnou - žádost na p.Sládka z TS - v nejbližší době bude koš nainstalován.

Bod 4) vrak auta v ulici Za Cihelnou - dopis majiteli vozu o odstranění poslán městskou policií a p.Maršíkovou z úřadu. Dnes jsem s ní telefonovala - musí proběhnout dvouměsíční lhůta (daná zákonem). Poté bude vozidlo na náklady majitele odstraněno. Takže cca konec dubna - začátek května 2019.

Bod 5) štěpkovač ještě město nekoupilo, takže vysypávka bahnitých cest na Žalově zatím nebude.

Bod 6) přírodní pítka ve skalních prohlubních na Řivnáči - v komisi o žádném geologovi, který by nám poradil, jak prohlubně "utemlovat" aby se voda nevsakovala neví. 

Bod 7) TS - info o prodloužení pracovní doby. Další prodloužení zatím nebude - nejsou lidi, kteří by chtěli v TS pracovat.

Bod 8) Odpad - p.Štifter informoval o tříděném a směsném odpadu - třídíme lépe, přesto město doplácí za svoz odpadu více, protože se zdražil výkup. V novém Odrazu bude podrobný článek.

Bod 9) připravuje se další měření hluku a škodlivin v ovzduší jak z letadel tak z dopravy.


2. jednání komise - 21.1.2019

Program:

1. Informace z návštěvy Státního fondu životního prostředí

Pan Štifter komisi seznámil s výsledky jednání na Státním fondu životního prostředí ohledně dotačního programu Operační program Životní prostředí. Výzva, která končí 28.2. není reálná, město bude směřovat k další výzvě pro dotaci, která bude v druhé polovině roku 2019. Žádost by byla podána po zpracování studie EKO- KOMem. Dotaci lze čerpat na velkoobjemové i malé popelnice, lze ji využít na techniku (lis, štěpkovač), nikoli ale na automobily. Dotace dosahuje výše až 85%. Státní fond ŽP dal doporučení, aby město v případě zpracování žádosti poptalo speciální firmu. Zpracování žádosti je komplikované a dochází k častým chybám.

2. Informace z kontrolních dnů z akce "VUAB Pharma a.s. Roztoky- sanace starých ekologických zátěží"

Pan Štifter informoval komisi o kontrolních dnech akce "VUAB Pharma a.s. Roztoky- sanace starých ekologických zátěží", při které probíhá postsanační monitoring obsahu buthylacethátu z původních sanačních a monitorovacích vrtů do července 2019. V současné době je 18 ks monitorovacích vrtů. VAUB si po ukončení monitoringu plánuje ponechat 2 vrty. KŽP schvaluje návrh, že by město převzalo 2 vrty pro budoucí kontrolu. Pan Štifter zjistí orientační roční náklady na údržbu 2 vrtů.

Doporučení usnesení RM: Komise životního prostředí doporučuje RM převzít do vlastnictví 2 kontrolní vrty po skončení akce v blízkosti Vltavy. Na údržbu jednoho vrtu bude potřeba ....Kč/rok.

3. Informace o aktivitách spolku Jestřábník

Pan Zděblo informoval nové složení komise o aktivitách spolku, které probíhají na Řivnáči, v rámci travního porostu v sadu na Levém Hradci., plochy Alšovy vyhlídky, obnova vřesovišť, luk, sadů a alejí.

4. Informace z OŽP

Komise byla informována o následné údržbě městské zeleně v Žalově, které budou probíhat od 28.1-31.1.2019 a během jarních měsíců. O schváleném kácení stromů, které bude probíhat do března. Dále byla komise seznámena s přístavbou školní jídelny v Roztokách, která má v některých ohledech vliv na zeleň v jejím okolí. Byl zhodnocen stav živého plotu z thújí směrem k ul. 17. Listopadu, který je v těsné blízkosti přístavby školní jídelny. Komise se shodla na současném špatném stavu dřevin, kterým do budoucna neprospívá ani blízkost umístěné přístavby. V případě, že by do budoucna bylo požádáno o jejich kácení, komise se shodla, z důvodu špatného stavu dřevin, pokácení doporučit, za podmínek obnovy za nové, vzrostlé (min. 180 cm) thúje.


1. jednání komise - 17.12. 2018 

Navrhovali jsme změnu provozní doby sběrného dvora - z důvodu omezeného počtu pracovního TS zůstává nadále beze změny.

Program:
1. Informace z pracovní schůzky s TS a členy "týmu" péče o městskou zeleň
2. Informace o schůzce pracovní skupiny ohledně problematiky odpadového hospodářství
3. Různé

1. Informace z pracovní schůzky s TS a členy "týmu" péče o městskou zeleň Pí. Burgetová informovala členy komise o průběhu schůzky s Technickými službami, panem místostarostou Novotným a třemi arboristy, kteří by měli zaštítit odbornou péči o městskou zeleň pro následující rok.

2. Informace o schůzce pracovní skupiny ohledně problematiky odpadového hospodářství Pan Štifter informoval členy komise o průběhu jednání pracovní skupiny jmenované RM k problematice odpadového hospodářství. Jejím výstupem budou čtyři 1100 l nové kontejnery shora otevíratelné, na papír zapůjčené od společnosti Regios a 3 nové kontejnery na kov. Tyto kontejnery budou použity jako "pilotní "program ke zlepšení sběru tříděného odpadu. Dále byli členové komise informováni o tom, že skupina navrhuje RM, aby byla zadána studie Eko-komu, která se zaměří na vyhodnocení lokalit, kde by mohl být zaveden projekt pro třídění odpadu do barevných popelnic pro selektivní sběr papíru a plastů, umístěných přímo u nemovitostí.

3. Různé
a. Pan Votava informoval KŽP o tom, že začnou probíhat odborné zásahy v Malém a Velkém háji. Tato informace by měla být před zahájením prací uvedena v Odraze.
b. Pan Kousal navrhuje ke sběrným hnízdům umístit solární halogeny, které se rozsvítí v případě, že přijde občan k tříděnému odpadu v pozdějších hodinách. Tento nápad vychází ze zjištění, že nejvíce odpadu odloženého mimo kontejner se objevuje ve večerních hodinách, cílem je snížení odhazovaní odpadů mimo kontejnery.
c. Členové KŽP navrhují rozšíření otevírací doby sběrného dvora v období 1.11.-31.3. na následující: PO-PÁ do 18h SO: každou sobotu 8 -13h
Komise ŽP doporučuje RM následující návrh usnesení: RM navrhuje technickým službám prodloužení otevírací doby sběrného dvora v období od 1.11-31.3 následovně: Pondělí : 9:00 - 11:00 hod. a 13:00 - 18:00 hod. Úterý: 10:00 - 11:00 hod. a 14:00 - 18:00 hod. Středa: 9:00 - 11:00 hod. a 13:00 - 18:00 hod. Čtvrtek: 10:00 - 11:00 hod. a 14:00 - 18:00 hod. Pátek: 10:00 - 11:00 hod. a 14:00 - 18:00 hod. Sobota: 8:00 - 13:00 hod. Neděle: zavřeno