Komise pro životní prostředí

2. jednání komise - 21.1.2019

Program:

1. Informace z návštěvy Státního fondu životního prostředí

Pan Štifter komisi seznámil s výsledky jednání na Státním fondu životního prostředí ohledně

dotačního programu Operační program Životní prostředí. Výzva, která končí 28.2. není

reálná, město bude směřovat k další výzvě pro dotaci, která bude v druhé polovině roku

2019. Žádost by byla podána po zpracování studie EKO- KOMem. Dotaci lze čerpat na

velkoobjemové i malé popelnice, lze ji využít na techniku (lis, štěpkovač), nikoli ale na

automobily. Dotace dosahuje výše až 85%.

Státní fond ŽP dal doporučení, aby město v případě zpracování žádosti poptalo speciální

firmu. Zpracování žádosti je komplikované a dochází k častým chybám.

2. Informace z kontrolních dnů z akce "VUAB Pharma a.s. Roztoky- sanace starých ekologických zátěží"

Pan Štifter informoval komisi o kontrolních dnech akce "VUAB Pharma a.s. Roztoky- sanace

starých ekologických zátěží", při které probíhá postsanační monitoring obsahu

buthylacethátu z původních sanačních a monitorovacích vrtů do července 2019. V současné

době je 18 ks monitorovacích vrtů. VAUB si po ukončení monitoringu plánuje ponechat 2

vrty. KŽP schvaluje návrh, že by město převzalo 2 vrty pro budoucí kontrolu. Pan Štifter zjistí

orientační roční náklady na údržbu 2 vrtů.

Doporučení usnesení RM:

Komise životního prostředí doporučuje RM převzít do vlastnictví 2 kontrolní vrty po

skončení akce v blízkosti Vltavy. Na údržbu jednoho vrtu bude potřeba ....Kč/rok.

3. Informace o aktivitách spolku Jestřábník

Pan Zděblo informoval nové složení komise o aktivitách spolku, které probíhají na Řivnáči,

v rámci travního porostu v sadu na Levém Hradci., plochy Alšovy vyhlídky, obnova vřesovišť,

luk, sadů a alejí.

4. Informace z OŽP

Komise byla informována o následné údržbě městské zeleně v Žalově, které budou probíhat

od 28.1-31.1.2019 a během jarních měsíců. O schváleném kácení stromů, které bude

probíhat do března. Dále byla komise seznámena s přístavbou školní jídelny v Roztokách,

která má v některých ohledech vliv na zeleň v jejím okolí. Byl zhodnocen stav živého plotu

z thújí směrem k ul. 17. Listopadu, který je v těsné blízkosti přístavby školní jídelny. Komise

se shodla na současném špatném stavu dřevin, kterým do budoucna neprospívá ani blízkost

umístěné přístavby. V případě, že by do budoucna bylo požádáno o jejich kácení, komise se

shodla, z důvodu špatného stavu dřevin, pokácení doporučit, za podmínek obnovy za nové,

vzrostlé (min. 180 cm) thúje.


1. jednání komise - 17.12. 2018 

Navrhovali jsme změnu provozní doby sběrného dvora - z důvodu omezeného počtu pracovního TS zůstává nadále beze změny.

Program:
1. Informace z pracovní schůzky s TS a členy "týmu" péče o městskou zeleň
2. Informace o schůzce pracovní skupiny ohledně problematiky odpadového hospodářství
3. Různé

1. Informace z pracovní schůzky s TS a členy "týmu" péče o městskou zeleň Pí. Burgetová informovala členy komise o průběhu schůzky s Technickými službami, panem místostarostou Novotným a třemi arboristy, kteří by měli zaštítit odbornou péči o městskou zeleň pro následující rok.

2. Informace o schůzce pracovní skupiny ohledně problematiky odpadového hospodářství Pan Štifter informoval členy komise o průběhu jednání pracovní skupiny jmenované RM k problematice odpadového hospodářství. Jejím výstupem budou čtyři 1100 l nové kontejnery shora otevíratelné, na papír zapůjčené od společnosti Regios a 3 nové kontejnery na kov. Tyto kontejnery budou použity jako "pilotní "program ke zlepšení sběru tříděného odpadu. Dále byli členové komise informováni o tom, že skupina navrhuje RM, aby byla zadána studie Eko-komu, která se zaměří na vyhodnocení lokalit, kde by mohl být zaveden projekt pro třídění odpadu do barevných popelnic pro selektivní sběr papíru a plastů, umístěných přímo u nemovitostí.

3. Různé
a. Pan Votava informoval KŽP o tom, že začnou probíhat odborné zásahy v Malém a Velkém háji. Tato informace by měla být před zahájením prací uvedena v Odraze.
b. Pan Kousal navrhuje ke sběrným hnízdům umístit solární halogeny, které se rozsvítí v případě, že přijde občan k tříděnému odpadu v pozdějších hodinách. Tento nápad vychází ze zjištění, že nejvíce odpadu odloženého mimo kontejner se objevuje ve večerních hodinách, cílem je snížení odhazovaní odpadů mimo kontejnery.
c. Členové KŽP navrhují rozšíření otevírací doby sběrného dvora v období 1.11.-31.3. na následující: PO-PÁ do 18h SO: každou sobotu 8 -13h
Komise ŽP doporučuje RM následující návrh usnesení: RM navrhuje technickým službám prodloužení otevírací doby sběrného dvora v období od 1.11-31.3 následovně: Pondělí : 9:00 - 11:00 hod. a 13:00 - 18:00 hod. Úterý: 10:00 - 11:00 hod. a 14:00 - 18:00 hod. Středa: 9:00 - 11:00 hod. a 13:00 - 18:00 hod. Čtvrtek: 10:00 - 11:00 hod. a 14:00 - 18:00 hod. Pátek: 10:00 - 11:00 hod. a 14:00 - 18:00 hod. Sobota: 8:00 - 13:00 hod. Neděle: zavřeno